Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w konwencie.

Regulamin jest również dostępny w formie pliku do ściągnięcia.

 

 1. Konwent Asucon XX-lecie [dalej nazywany Konwentem] odbywa się na terenie III Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Farnej 7, w Chorzowie, od godziny 10:00 dnia 24 sierpnia 2019 r. (sobota) do godziny 14:00 dnia 25 sierpnia 2019 r. (niedziela).
 2. Konwent organizowany jest przez Śląski Klub Fantastyki, z siedzibą w Katowicach przy ulicy A. Górnika 5, numer KRS 37374. Konwent jest imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 01.13.123 z późn. zm.). Konwent nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 r. (Dz.U. Nr 62, poz.
  504.)
 3. Za uczestnika Konwentu uważa się osobę, która zarejestrowała się w systemie elektronicznym i opłaciła wcześniejszą akredytację lub zarejestrowała się w trakcie trwania Konwentu, opłaciła akredytację i podpisała listę uczestników. Akredytacja jest niestanowiącą przychodu opłatą, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją i obsługą imprezy.
 4. W przypadku niepojawienia się na Konwencie po uiszczeniu akredytacji uczestnikowi nie przysługuje jej zwrot.
 5. Z opłaty zwolnieni są Organizatorzy, a także wyznaczone przez nich osoby.
 6. Prowadzącym punkty programu przysługuje po 50% zniżki za każdy poprowadzony punkt. W przypadku prowadzenia punktu przez kilka osób zniżka rozkłada się w równych częściach między prowadzącymi. Zniżki kumulują się tylko do wysokości ceny akredytacji. Prowadzący płacą akredytację w pełnej wysokości do 2 tygodni od zatwierdzenia punktów programu, a zwrot zniżek następuje dopiero po przeprowadzeniu zgłoszonych punktów programu. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego doboru prowadzących punkty programu oraz jego tematyki.
 7. Rejestracja oraz opłacenie akredytacji oznaczają zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Obowiązkiem każdego uczestnika jest zapoznanie się z regulaminem przed Konwentem bądź najpóźniej w momencie wejścia na teren imprezy.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo natychmiastowego usunięcia z terenu Konwentu osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu, łamiących prawo czy też w inny sposób stwarzających zagrożenie dla mienia, zdrowia lub życia własnego bądź pozostałych uczestników. Osoby te nie będą miały możliwości powrotu na teren Konwentu, nie zostaną im także zwrócone koszty akredytacji. Istnieje możliwość pociągnięcia takich osób do odpowiedzialności cywilnej.
 9. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność (zarówno finansową, jak i prawną) za swoje postępowanie od momentu wejścia na teren imprezy aż do chwili zakończenia Konwentu. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za spowodowane przez uczestników wypadki oraz szkody ani też za zdarzenia, które w rezultacie mogą prowadzić do wyżej wymienionych skutków.
 10. Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków nie leży w zakresie uprawnień Organizatorów. Osoby wchodzące na teren Konwentu powinny ubezpieczyć się na własny koszt.
 11. Konwent jest imprezą zamkniętą, co oznacza, że na jego terenie mogą przebywać wyłącznie uczestnicy, Organizatorzy oraz osoby upoważnione przez Organizatorów konwentu. Wszystkie osoby zobowiązane są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów. O zgubieniu lub zniszczeniu identyfikatora należy niezwłocznie powiadomić jednego z Organizatorów lub ochronę konwentu.
 12. W celu potwierdzenia tożsamości uczestnicy Konwentu zobowiązani są okazać przy wejściu na teren imprezy ważny dokument tożsamości.
 13. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić przy wejściu na teren Konwentu pisemne zezwolenie od rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby poniżej 13. roku życia muszą mieć na terenie Konwentu na czas jego trwania pełnoletniego opiekuna wyznaczonego przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 14. Budynek, w którym odbywa się Konwent, zostanie ze względów bezpieczeństwa zamknięty w godzinach od 22:00 dnia 24 sierpnia 2019 r. (sobota) do 6:00 dnia 25 sierpnia 2019 r. (niedziela). Wyjście/wejście w tych godzinach będzie możliwe wyłącznie za zgodą Organizatorów lub ochrony konwentu.
 15. Wydarzenie jest całkowicie apolityczne. Prowadzenie agitacji politycznej jest zakazane i będzie skutkować wyrzuceniem z terenu Konwentu.
 16. Uczestnikom zabrania się posiadania oraz wnoszenia na teren Konwentu broni (w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.) lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów mogących spowodować niebezpieczeństwo pożaru, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychoaktywnych. Zabronione jest również propagowanie materiałów lub symboli nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym lub religijnym, dyskryminujących dowolne grupy społeczne, jak również godzących w organy Rzeczpospolitej Polskiej.
 17. Repliki broni przeznaczone do wykorzystania w roli rekwizytów podczas atrakcji Konwentu można wnosić na teren imprezy wyłącznie za zgodą Organizatorów.
 18. W przypadku uzasadnionego podejrzenia o wnoszenie lub posiadanie przedmiotów wymienionych w punkcie 16. służby porządkowe zastrzegają sobie możliwość zarówno przeszukania bagażu osoby podejrzanej, jak i kontroli osobistej przeprowadzonej za zgodą uczestnika. Wyżej wymienione czynności zostaną przeprowadzone w sposób nienaruszający godności osobistej ani innych dóbr osoby podejrzanej.
 19. Z terenu Konwentu zostaną niezwłocznie, bez prawa do powrotu i bez możliwości zwrotu kosztów, usunięte osoby pozostające pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, zakaźnie chore, stanowiące zagrożenie dla zdrowia innych uczestników, posiadające substancje wymienione w punkcie 16., a także osoby zakłócające spokój, agresywne lub zachowujące się w sposób sprzeczny z ogólnie pojętymi dobrymi obyczajami. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania policji lub powiadomienia rodziców (opiekunów prawnych) w uzasadnionych przypadkach.
 20. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, zakłócenia porządku czy też złamania regulaminu, świadek takiej sytuacji zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia przedstawiciela Organizatorów, służb porządkowych lub informacyjnych.
 21. Na terenie Konwentu nie wolno rozwieszać plakatów i rozprowadzać ulotek bez zgody Organizatorów.
 22. Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz tzw. e- papierosów.
 23. Na terenie Konwentu zabrania się podłączania własnych urządzeń elektrycznych (laptopy, ładowarki do telefonów, suszarki itp.) w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Naruszenie plomb zabezpieczających gniazdka elektryczne może grozić niezwłocznym usunięciem z terenu imprezy.
 24. Uczestnicy Konwentu zobowiązani są do zachowania czystości. Nieprzestrzeganie porządku (śmiecenie itp.) może grozić usunięciem z terenu imprezy.
 25. Organizatorzy Konwentu nie odpowiadają za rzeczy zgubione, uszkodzone lub pozostawione bez opieki podczas trwania imprezy.
 26. Dodatkowe, szczegółowe regulaminy obowiązują wystawców, media oraz osoby biorące udziału w konkursie cosplay.
 27. Uczestnik biorąc udział w Konwencie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku, w tym zdjęć z fotostudia oraz cosplay, w celach promocyjnych i informacyjnych.
 28. Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu. Obowiązuje wówczas najnowsza wersja regulaminu opublikowana i dostępna na terenie konwentu.
 29. W przypadkach spornych bądź niewymienionych w regulaminie, decydujący głos mają Organizatorzy konwentu.