Regulamin konwentu Asucon

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w konwencie.

Regulamin jest również dostępny w formie pdf do ściągnięcia.

1. Konwent ASUCON 2017 odbywa się na terenie Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, przy ulicy Farnej 5-7, w Chorzowie, od godziny 09:00 dnia 9 września 2017 r. (sobota) do godziny 15:00 dnia 10 września 2017 r. (niedziela).

2. Konwent ASUCON 2017 organizowany jest przez Śląski Klub Fantastyki, z siedzibą w Katowicach przy ulicy A. Górnika 5, numer KRS 37374. Konwent ASUCON XVI jest imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 01.13.123 z późn. zm.). Konwent nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504.)

3. Za uczestnika konwentu ASUCON 2017 uważa się osobę, która zarejestrowała się w systemie elektronicznym, opłaciła wcześniejszą akredytację i została zakredytowana na imprezie; lub zarejestrowała się w trakcie trwania konwentu, opłaciła akredytację i podpisała listę uczestników.

4. Z opłaty zwolnieni są Organizatorzy, a także wyznaczone przez nich osoby. W przypadku niepojawienia się na konwencie po uiszczeniu akredytacji uczestnikowi nie przysługuje jej zwrot. Akredytacja jest niestanowiącą przychodu opłatą, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją i obsługą imprezy.

5. Prowadzącym punkty programu przysługuje po 10 zł zniżki za każdą godzinę prowadzenia atrakcji. Zniżka jest liczona za punkt programu, a nie za osobę – w przypadku prowadzenia punktu przez kilka osób zniżka rozkłada się w równych częściach między prowadzącymi. Zniżki kumulują się tylko do wysokości ceny akredytacji. Prowadzący płacą akredytację w pełnej wysokości, a zwrot zniżek następuje dopiero po przeprowadzeniu zgłoszonych punktów programu. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego doboru prowadzących punkty programu oraz jego tematyki.

6. Rejestracja oraz opłacenie akredytacji oznaczają zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Obowiązkiem każdego uczestnika jest zapoznanie się z regulaminem przed konwentem bądź najpóźniej w momencie wejścia na teren imprezy.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo natychmiastowego usunięcia z terenu konwentu ASUCON 2017 osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu, łamiących prawo czy też w inny sposób stwarzających zagrożenie dla mienia, zdrowia lub życia własnego bądź pozostałych uczestników. Osoby te nie będą miały możliwości powrotu na teren konwentu, nie zostaną im także zwrócone koszty akredytacji. Istnieje możliwość pociągnięcia takich osób do odpowiedzialności cywilnej.

8. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność (zarówno finansową, jak i prawną) za swoje postępowanie od momentu wejścia na teren imprezy aż do chwili zakończenia konwentu ASUCON 2017. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za spowodowane przez uczestników wypadki oraz szkody ani też za zdarzenia, które w rezultacie mogą prowadzić do wyżej wymienionych skutków.

9. Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków nie leży w zakresie uprawnień Organizatorów. Osoby wchodzące na teren konwentu ASUCON 2017 powinny ubezpieczyć się na własny koszt.

10. ASUCON 2017 jest imprezą zamkniętą, co oznacza, że na terenie konwentu mogą przebywać wyłącznie uczestnicy, Organizatorzy oraz osoby upoważnione przez Organizatorów konwentu. Wszystkie osoby zobowiązane są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów. O zgubieniu identyfikatora należy niezwłocznie powiadomić jednego z Organizatorów lub ochronę konwentu.

11. W celu potwierdzenia tożsamości uczestnicy konwentu ASUCON 2017 zobowiązani są okazać przy wejściu na teren imprezy ważny dokument ze zdjęciem.

12. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić przy wejściu na teren konwentu pisemne zezwolenie od rodziców lub opiekunów prawnych.

13. Budynek, w którym odbywa się konwent ASUCON 2017, zostanie ze względów bezpieczeństwa zamknięty w godzinach od 22:00 dnia 9 września 2017 r. (sobota) do 7:00 dnia 10 września 2017 r.
(niedziela). Wyjście/wejście w tych godzinach będzie możliwe wyłącznie za zgodą Organizatorów lub ochrony konwentu.

14. Uczestnikom zabrania się posiadania oraz wnoszenia na teren imprezy broni (w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.) lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów mogących spowodować niebezpieczeństwo pożaru, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zabronione jest również propagowanie materiałów lub symboli nawołujących do nienawiści na tle rasowym lub religijnym, materiałów o zabarwieniu erotycznym, dyskryminujących dowolne grupy społeczne, jak również godzących w organy Rzeczpospolitej Polskiej.

15. Repliki broni przeznaczone do wykorzystania w roli rekwizytów podczas atrakcji konwentu ASUCON 2017 można wnosić na teren imprezy wyłącznie za zgodą Organizatorów.

16. W przypadku uzasadnionego podejrzenia o wnoszenie lub posiadanie przedmiotów wymienionych w punkcie 14 służby porządkowe zastrzegają sobie możliwość zarówno przeszukania bagażu osoby podejrzanej, jak i kontroli osobistej przeprowadzonej za zgodą uczestnika. Wyżej wymienione czynności zostaną przeprowadzone w sposób nienaruszający godności osobistej ani innych dóbr osoby podejrzanej.

17. Z terenu konwentu ASUCON 2017 zostaną niezwłocznie, bez prawa do powrotu i bez możliwości zwrotu kosztów, usunięte osoby pozostające pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, zakaźnie chore, stanowiące zagrożenie dla zdrowia innych uczestników, posiadające substancje wymienione w punkcie 13, a także osoby zakłócające spokój, agresywne lub zachowujące się w sposób sprzeczny z ogólnie pojętymi dobrymi obyczajami. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania policji lub powiadomienia rodziców (opiekunów prawnych) w uzasadnionych przypadkach.

18. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, zakłócenia porządku czy też złamania regulaminu, świadek takiej sytuacji zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia przedstawiciela Organizatorów, służb porządkowych lub informacyjnych.

19. Na terenie konwentu ASUCON 2017 obowiązuje całkowity zakaz palenia.

20. Na terenie konwentu ASUCON 2017 zabrania się podłączania własnych urządzeń elektrycznych (laptopy, ładowarki do telefonów, suszarki itp.) w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Naruszenie plomb zabezpieczających gniazdka elektryczne może grozić niezwłocznym usunięciem z terenu imprezy.

21. Uczestnicy konwentu ASUCON 2017 zobowiązani są do zachowania czystości. Nieprzestrzeganie porządku (śmiecenie itp.) może grozić usunięciem z terenu imprezy.

22. Organizatorzy konwentu ASUCON 2017 nie odpowiadają za rzeczy zgubione, uszkodzone lub pozostawione bez opieki podczas trwania imprezy.

23. Dodatkowe, specyficzne dla tego typu regulaminy mogą obowiązywać wystawców, osoby biorące udziału w cosplayu, karaoke oraz sali konsolowej.

24. W atrakcjach konwentu ASUCON 2017 ma prawo brać udział także obsługa imprezy.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników konwentu, w tym zdjęć z Fotostudia oraz Cosplay, w celach promocyjnych i informacyjnych.

26. Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu. Obowiązuje wówczas najnowsza wersja regulaminu opublikowana i dostępna na terenie konwentu.

27. W przypadkach spornych bądź niewymienionych w regulaminie decydujący głos mają Organizatorzy konwentu.